Na de uitvaart

Na de uitvaart kan het verwerkingsproces beginnen. Helaas zijn er dan ook nog veel praktische zaken te regelen. We geven een overzicht van de belangrijkste zaken:

(DE)BLOKKEREN VAN DE REKENINGEN

Alle officiële info m.b.t. het (de)blokkeren van bankrekeningen: FOD Financiën (de)blokkeren van rekeningen

Na een overlijden moeten de banken waar de overledene klant was worden verwittigd. De banken hebben een uittreksel van de overlijdensakte nodig (zie aangifte). De banken zullen de rekeningen blokkeren tot duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn.

De banken zullen deblokkeren nadat u een akte van erfopvolging (afgeleverd door de notaris) of een attest van erfopvolging (afgeleverd door het registratiekantoor) voorlegt. 

Moet u naar de notaris of naar het registratiekantoor?

Als de overledene géén testament, huwelijkscontract  of een 'akte van wijziging huwelijkse voorwaarden' heeft opgemaakt én indien er geen onbekwame erfgenamen ((verlengd) minderjarigen) zijn kan je het attest van erfopvolging gaan aanvragen in het registratiekantoor. In alle andere gevallen moet u een akte van erfopvolging vragen aan de notaris.

Gegevens registratiekantoor:

Bereikbaar van 8 tot 12 uur

 

SUCCESSIEAANGIFTE OF AANGIFTE VAN NALATENSCHAP

Alle officiële info m.b.t. het opmaken en indienen van de successieaangifte: klik op 'successieaangifte'.

De succesieaangifte is een soort belastingsaangifte waarin wordt aangegeven wat de overledene nalaat. De overheid zal dan bepalen hoeveel successierechten er op betaald moeten worden.

De aangifte van nalatenschap invullen gebeurt best door iemand die er mee vertrouwd is. Dit is bv. een notaris. De in te vullen aangifte wordt automatisch naar de erfgenamen opgestuurd. Eens de aangifte is ingevuld moet ze teruggestuurd worden naar de bevoegde belastingdienst in Aalst. 

 
In sommige gevallen moet er geen aangifte ingevuld worden. Dit is wanneer er enkel een roerende bezittingen zijn ter waarde van een beperkt bedrag. Er is een vrijstelling van 12.500 EUR per erfgenaam. 
 
Er is een forfait van 6.500 EUR voor uitvaartkosten. Indien de kosten lager zijn mag er dus toch 6.500 EUR worden afgetrokken, als de kosten hoger zijn mag het exacte bedrag worden afgetrokken.